Projekt „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji – zajęcia dla uczniów katowickich szkół”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy – załącznik 1b

Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego – załącznik 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – załącznik 3b

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 4b

Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik 5

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie – załącznik 6b

Wykaz zajęć – załącznik 7