COVID-19

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły są zobowiązane do dezynfekowania rąk. Przy wejściu głównym dostępny jest płyn dezynfekujący.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, którzy są objęci kwarantanną luz izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

Wszyscy uczniowie powinni posiadać i używać na terenie szkoły własnych środków ochrony, w tym maseczek lub przyłbic.

Obowiązek osłony ust i nosa dotyczy uczniów w częściach wspólnych budynku, w szczególności w szatniach, korytarzach.

Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są jako środki dydaktyczne.

Podczas zajęć obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

 

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia

 1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole nauczyciele mają obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.
 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia informacji o złym samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców, można dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność.
 4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki szybkiej komunikacji – przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu.
 5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.
 6. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.
 7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.
 8. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o występujących u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób postępowania.
 9. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszaniem się stanu zdrowia ucznia dyrektor sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, jeszcze przed przyjazdem rodziców.
 10. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem

 1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
 2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.
 3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie.
 4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.
 5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 6. Dyrektor szkoły:
  1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
  2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania,
  3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.
 7. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
 8. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.
 9. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:
  1) zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 st. C, kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,
  2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).
 10. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
 11. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 12. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole oraz wspólnie z prezydentem miasta może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.

 

Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele.
 2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe.
 3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie leczenia.
 4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.
 6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i stosować je na terenie szkoły.
 9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są przed wejściem do budynku szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu.
 10. Pracownik obsługi (woźna/portier) monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać.
 11. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać ze szkoły stale jedna i zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców.
 12. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych osób powyżej 60 roku życia.
 13. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły powinny przestrzegać na jej terenie ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły, uczniami i innymi rodzicami. Zasada zachowania dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także starszego rodzeństwa upoważnionego do odbioru dziecka ze szkoły. Za ewentualne wykroczenia dzieci, konsekwencje poniosą rodzice.
 14. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci do szkoły powinny unikać skupiania się w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci.
 15. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły.
 16. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęć szatnia zostaje zamknięta i zdezynfekowana.
 17. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły przekazują je osobiście pod opiekę dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szatni lub klasy.
 18. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący.
 19. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
 20. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 21. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
 22. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 23. Rodzice lub inne osoby uprawnione do odbioru dziecka ze szkoły zobowiązane są wewnątrz budynku zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
 24. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności.
 25. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem.

 

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły

 1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
 3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:
   przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
   pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
   praca w bliskiej odległości,
   prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
   przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.
 4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
 5. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:
   imię i nazwisko,
   datę urodzenia,
   numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
   płeć,
   adres miejsca zamieszkania,
   informacje o aktualnym miejscu pobytu,
   numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.
 6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
 7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
 8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
 9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
 10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
 11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
   pracownik może wrócić do pracy,
   dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
 12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
 13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:
  1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,
  2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.
 15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
 17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

 

Facebook
Instagram