Ogólna klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 z siedzibą w Katowicach przy ul. Morawa 86.
 2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Pani Agata Gabłońska, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie 32 606 1323.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisać prawa związanych z prowadzeniem działalności oświatowej – organizacja pracy szkoły; sporządzeniem dokumentacji (art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz akty wykonawczy.
 5. Państwa dane w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu promocji placówki, gdzie podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda lub prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. a, f RODO).
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z organizacją pracy przedszkola, prowadzenia dokumentacji, a po tym czasie mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami szczegółowymi.
 7. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jaki i podmioty przetwarzające dane z polecenie administratora w ramach zawartej umowy powierzenia (CUW, UM Katowice, dostawcy usług IT, dostawcy dziennika elektronicznego).
 8. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. W przypadku wizerunku podanie danych jest dobrowolne a konsekwencją odmowy będzie niemożność publikowania zdjęć na stronie internetowej szkoły.
 11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Facebook
Instagram