Klub Absolwenta

Klub Absolwenta

W marcu tego 2017 roku rozpoczął swoją działalność Klub Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach im. Marii Skłodowskiej – Curie przy ul. Morawa 86. W związku z tym, zapraszamy wszystkich uczniów, którzy ukończyli naszą szkołę do wstąpienia do Klubu Absolwenta.

Celem działalności klubu jest podtrzymywanie kontaktu oraz współpraca z absolwentami naszej placówki. Jesteśmy ciekawi, co u Was słychać, gdzie się uczycie, gdzie pracujecie, jak rozwijacie swoje pasje i zainteresowania. Chcielibyśmy zapraszać Was na szkolne imprezy i uroczystości. Chętnie spotkamy się z Wami, aby powspominać „stare czasy”.

Zapraszamy również do kontaktu byłych nauczycieli naszej szkoły, którzy zechcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami i doświadczeniami, a także spotkać się ze swoimi, dawnymi uczniami.

 

Regulamin Klubu Absolwenta

Regulamin Klubu Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach przy ul. Morawa 86, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady organizacji Klubu Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach, zwanego dalej Klubem Absolwenta.

§1
Misja

Misją Klubu Absolwenta SP 44 w Katowicach jest integracja środowiska absolwentów i byłych nauczycieli z uczniami i pracownikami szkoły.

§2
Cele

Klub Absolwenta realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

 1. Utrzymanie koleżeńskich więzi absolwentów oraz ich kontaktu ze szkołą.
 2. Promowanie absolwentów poprzez możliwość udziału w szkolnych imprezach, ważnych wydarzeniach, prowadzenie szkoleń, warsztatów i prezentowania swojego dorobku wśród społeczności szkolnej.
 3. Promowanie działań Klubu Absolwenta i Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach.
 4. Stworzenie sieci wymiany informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia pomiędzy absolwentami aktywnymi zawodowo, dzięki utrwalaniu kontaktów.
 5. Stworzenie lobby dla pozyskiwania wszechstronnego wsparcia na realizację celów statutowych szkoły.
 6. Kształtowanie pozytywnych  relacji  absolwentów ze środowiskiem SP nr 44, ze społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami.
 7. Wspieranie inicjatyw SP 44  przez absolwentów.

§3
Organizacja: Klub Absolwenta

 1. Klub działa w Szkole Podstawowej  nr 44 w Katowicach przy ul. Morawa 86.
 2. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne, służy aktywizacji i utrzymaniu kontaktów ze środowiskiem  absolwentów.
 3. Członkami Klubu mogą być absolwenci Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach.
 4. Działania Klubu są kształtowane przez członków Klubu za zgodą Dyrektora szkoły.
 5. Klub jest otwarty na wszystkie inicjatywy i funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności szkolnej.
 6. W realizacji celów Klub Absolwenta współpracuje z Dyrektorem szkoły, innymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi.

§4
Przywileje i zadania absolwentów

Status członka Klubu wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:

 1. Umożliwienie odbycia praktyk studenckich, wolontariatu na terenie szkoły.
 2. Podtrzymywanie relacji i zdobywanie nowych kontaktów poprzez udział w imprezach szkolnych, ważnych wydarzeniach, prowadzenie warsztatów, szkoleń i konferencji prowadzonych na terenie SP nr 44.
 3. Obejmowanie honorowego patronatu nad imprezami szkolnymi, jubileuszem, akcjami konkursami.
 4. Promowanie SP nr 44 w Katowicach.
 5. Podejmowanie inicjatyw i realizacji projektów integrujących środowisko absolwentów.
 6. Możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia pomiędzy członkami Klubu.

§5
Dane osobowe

Członek Klubu Absolwenta wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby Klubu Absolwenta zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997,  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926.).

§6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej  SP 44.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej SP 44 www.sp44katowice.pl.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z powołaniem Klubu Absolwenta.

 

UWAGA!
I ZJAZD ABSOLWENTÓW SP 44 ODBĘDZIE SIĘ 17 LISTOPADA 2017 ROKU

Zainteresowanych udziałem w I zjeździe absolwentów, prosimy o kontakt z Gabrielą Łyczko pod adresem: gabrielasp44@onet.pl