Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia wynikające ze statutu Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach.

 1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
  1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych oraz do
  indywidualnego toku i programu nauczania;
  2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;
  3) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny;
  4) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac
  domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej;
  5) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień
  i odpowiedzi;
  6) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego;
  7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
  ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  10) reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach;
  11) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr
  innych osób;
  12) swobodnego rozwoju swojej osobowości;
  13) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;
  14) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  15) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich
  problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
  16) pomocy socjalnej;
  17) poszanowania przekonań religijnych;
  18) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej;
  19) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
  20) uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach;
  21) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
  22) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków
  dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
  23) noszenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na własną
  odpowiedzialność oraz używania ich zgodnie ze statutem;
  24) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  uczeń ma prawo do takiej organizacji kształcenia, która umożliwi mu w równym
  stopniu co innym uczniom realizację podstawy programowej oraz uczestnictwo
  w zajęciach organizowanych przez szkołę z wykorzystaniem technik i metod nauczania
  na odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę.
 2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, uczeń lub jego rodzice mogą
  złożyć pisemne zgłoszenie do dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego,
  a w razie potrzeby do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 1. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w statucie, w
  szczególności:
  1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy;
  2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę;
  3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;
  4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;
  5) przekazywanie wychowawcy usprawiedliwień nieobecności od rodzica lub lekarza w
  ciągu tygodnia od powrotu do szkoły;
  6) dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
  7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;
  8) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;
  9) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom
  szkoły poprzez społecznie akceptowane formy;
  10) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;
  11) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz
  ustaleń Samorządu Uczniowskiego;
  12) dbanie o schludny wygląd;
  13) przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
  elektronicznych podczas trwania lekcji;
  14) Uczeń ma obowiązek stosowania się do zasad wynikających z organizacji kształcenia
  na odległość określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w tym
  szczególnie do przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie
  z zaleceniami nauczyciela.
 2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie telefonu do oglądania lub przesyłania filmów, zdjęć,
  smsów o treściach wulgarnych, erotycznych, agresywnych. Na terenie szkoły obowiązuje
  zakaz samowolnego robienia zdjęć oraz kręcenia filmików podczas zajęć edukacyjnych oraz
  przerw. Za niezgodne z regulaminem wykorzystywanie urządzeń elektronicznych będą one
  zabierane do momentu odbioru przez rodzica. W przypadku rozpowszechniania treści
  niezgodnych z prawem telefon będzie przekazany policji. W przypadku, gdy uczeń odmawia
  oddania telefonu, nauczyciel ma obowiązek o zaistniałym fakcie powiadomić wychowawcę
  ucznia oraz rodziców ucznia.
 3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia różnych części garderoby i przedmiotów (np.
  smyczy, piórnika, kart, naklejek) zawierających logo polskich piłkarskich klubów
  sportowych. Zabrania się prezentowania i rysowania wyżej wymienionych znaków.
 4. Na terenie szkoły obowiązuje schludny ubiór, zmienne obuwie oraz strój galowy podczas
  uroczystości szkolnych i państwowych.
 5. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia i używania głośników.
Facebook
Instagram