Raz, dwa, trzy- licz i Ty

 „Raz, dwa, trzy- licz i Ty”

innowacja z zakresu edukacji matematycznej dla I etapu edukacyjnego.

 ,,MATEMATYKA ZAWIERA W SOBIE
NIE TYLKO PRAWDĘ,
ALE I NAJWYŻSZE PIĘKNO-
PIĘKNO CHŁODNE I SUROWE,
PODOBNE DO PIĘKNA RZEŹBY”
BERTRAND RUSSELL

Matematyka to dziedzina wiedzy, której znaczenie wciąż rośnie. W dzisiejszym „cyfrowym’’ świecie jej wpływ na wszystkie dziedziny życia jest widoczny gołym okiem. Powszechnie uważa się, że uzdolnienia matematyczne dzieci są częścią uzdolnień do przedmiotów przyrodniczych. Zdaniem prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej

„jest w tym sporo racji, gdyż w edukacji matematycznej i przyrodniczej dzieci stosują podobne strategie intelektualne. Jeżeli dorośli zainteresują dziecko roślinami i zwierzętami, będzie ono z zapałem ćwiczyło swój umysł, poznając tajemnice przyrody i osiągnie znaczące wyniki w tej dziedzinie wiedzy. Jeśli miło wprowadzą dziecko w świat liczb i działań arytmetycznych, z równym zapałem będzie liczyć, rachować i mierzyć. Dzięki temu będzie wiedziało i potrafiło z matematyki więcej niż rówieśnicy”. Małe dzieci lubią matematykę, zwłaszcza wtedy, kiedy mogą jej uczyć się w różnorodny sposób. Łatwo zauważyć, iż zadania – ćwiczenia realizowane w formie gier i zabaw dydaktycznych – stają się dla dzieci źródłem osiągania sukcesów i pożądanych wyników. Podczas gier i zabaw uczniowie przyswajają sobie różne reguły, zapamiętują je i stosują w odpowiednim momencie. Dotyczy to zwłaszcza zapamiętania trudnych i nie lubianych przez dzieci reguł ortograficznych, czy matematycznych. Stosowanie gier i zabaw dydaktycznych stwarza doskonałą okazję do pobudzania aktywności uczniów i chęci samodzielnego pokonywania trudności. W ten sposób można nie tylko utrwalać umiejętność liczenia i niektóre pojęcia matematyczne, ale również rozwijać myślenie, spostrzegawczość, uwagę, pamięć. Z reguły ćwiczeniom towarzyszą wtedy pozytywne emocje, bowiem uczestnicy mogą dostosować stopień trudności zadania do własnych możliwości, jest to więc szansa rozwoju dla uczniów, którzy świetnie radzą sobie w działaniach matematycznych, jak i tych, którzy za nimi „podążają”. Zabawy i gry matematyczne dostosowane do potrzeb i możliwości oraz zainteresowań uczniów powodują, że tego rodzaju zadania umysłowe, bardziej niż inne, pobudzają aktywność dzieci, a ich rozwiązywanie sprawi im przyjemność i satysfakcję. Różne rodzaje gier i zabaw matematycznych umożliwiajązdobywanie bezpośrednich doświadczeń w zakresie spostrzegania liczb, działań matematycznych i figur geometrycznych, sprzyjają samodzielnemu poszukiwaniu i odkrywaniu ich własności oraz stosunków wielkościowych i przestrzennych, pomagają w kształtowaniu pojęć matematycznych oraz umiejętności operowania nimi w sytuacjach zadaniowych.

Warto także zwrócić uwagę na zabawy geometryczne ćwiczące orientację w zakresie stosunków przestrzennych oraz w rozpoznawaniu i nazywaniu prostych figur geometrycznych.

Pamiętając, za W . Hemmerling, że „uczenie się przy pomocy zabaw wyzwala ciekawość i zainteresowania poznawcze, wzbudza motywację do wykonywania zadań szkolnych i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci” wprowadzono zabawy i gry do niniejszej innowacji z zakresu treści matematycznych.

Innowacja „Raz, dwa, trzy – licz i Ty” adresowana jest do uczniów klasy III a, uczestniczących w zajęciach Koła matematycznego ,,Kangurek” w wymiarze 1 godz. lekcyjnej tygodniowo, w roku szkolnym 2012 / 2013.

Prowadząca zajęcia: Zofia Karczewska- Szczerba.

 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
z zakresu edukacji matematycznej
dla I etapu edukacyjnego
„Raz, dwa, trzy – licz i Ty”
w I okresie roku szk. 2012 / 2013.

W I okresie roku szkolnego 2012/2013 realizacja innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej dla I etapu edukacyjnego „Raz, dwa, trzy – licz i Ty” – w ramach Koła matematycznego „Kangurek” – przebiegała systematycznie i rytmicznie. Jej uczestnikami byli uczniowie klasy III a, do których była adresowana, oraz uczniowie klas II a i II b. Dzieci z zaangażowaniem i zainteresowaniem brały udział w zajęciach. Frekwencja wyniosła 85.87%.

W innowacji szczególną uwagę zwrócono na stawianie przed uczniami zadań problemowych, mających na celu stymulowanie rozwoju uzdolnień i postaw twórczych. Zrealizowano zadania z następującej tematyki: „Baw się, myśl, wygrywaj”, „Zapałczane impresje”, „Zabawy z liczbami”, „Świąteczne gry matematyczne” i „W krainie figur geometrycznych”.

Przez cały I okres można było zauważyć, że zadania – ćwiczenia realizowane w formie zabaw i gier dydaktycznych – były dla dzieci źródłem osiągania sukcesów. Podczas gier i zabaw uczniowie przyswajali różne reguły i prawidłowości, zapamiętywali je i stosowali w odpowiednich zadaniach. Dostrzeżono, iż poprzez udział uczniów w zabawach i grach matematycznych, wielu przełamało lęk przed matematyką w codziennych zajęciach lekcyjnych i czerpało radość z osiąganych sukcesów. Ponadto udział w zabawach i grach matematycznych, realizowanych na zajęciach Koła, pobudzał aktywność uczniów, a rozwiązywanie zadań sprawiało im przyjemność i satysfakcję.

Warto zauważyć, że uczeń klasy III a – Marcin Wykpis – uczestnik zajęć Kółka matematycznego, reprezentował naszą szkołę w pierwszym etapie, a następnie w finale XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego klas III „Bajkowe Zadania”. Organizator konkursu – Pracownia matematyki i informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość.

Na tablicy korkowej, na korytarzu klas młodszych, prezentowano wybrane zadania rozwiązywane na zajęciach Koła i prace uczniów. Zaobserwowano, że spotkały się one z zainteresowaniem uczniów, także klas starszych.

W II okresie realizacja innowacji pedagogicznej będzie przebiegać zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań.

Zdjęcia z przebiegu realizacji innowacji można zobaczyć tutaj.

 Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
z zakresu edukacji matematycznej
dla I etapu edukacyjnego
„Raz, dwa, trzy – licz i Ty”
w II okresie roku szk. 2012 / 2013.

 

W II okresie roku szkolnego 2012/ 2013 realizacja innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej dla I etapu edukacyjnego „Raz, dwa, trzy – licz i Ty” – w ramach Koła matematycznego „Kangurek” – przebiegała systematycznie i rytmicznie. Jej uczestnikami byli uczniowie klasy III a, do których była adresowana, oraz uczniowie klasy II a. Dzieci z zaangażowaniem i zainteresowaniem brały udział w zajęciach. Frekwencja wyniosła 81,05%.

W innowacji szczególną uwagę zwrócono na stawianie przed uczniami zadań problemowych, mających na celu stymulowanie rozwoju uzdolnień i postaw twórczych. Zrealizowano zadania z następującej tematyki: „Na tropie liczb”, „Zabawy z liczbami”, „Magiczne kwadraty”, „Gry z kostką”, „W świecie gier i zabaw matematycznych”.

Przez cały II okres można było zauważyć, że zadania – ćwiczenia realizowane w formie zabaw i gier dydaktycznych – pobudzały aktywność uczniów w codziennych zajęciach lekcyjnych, a rozwiązywanie zadań sprawiało im przyjemność i satysfakcję. Gry i zabawy matematyczne umożliwiły zdobywanie bezpośrednich doświadczeń w zakresie spostrzegania liczb, działań matematycznych i figur geometrycznych, pomagały w kształtowaniu pojęć matematycznych oraz umiejętności operowania nimi w sytuacjach zadaniowych.

Warto zauważyć, że pięcioro uczniów klasy III a i dwóch klasy II a (uczestników Koła matematycznego) wzięło udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2013”. Uczeń klasy III a Marcin Wykpis we wspomnianym Konkursie otrzymał dyplom z wynikiem bardzo dobrym. Uczniowie II a wzięli także udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Rusz głową mały Pitagorasie”, organizator SP 48.

Na tablicy korkowej, na korytarzu klas młodszych, prezentowano wybrane zadania rozwiązywane na zajęciach Koła i prace uczniów. W czerwcu zaprezentowano wypowiedzi uczniów klas III a i II a, podsumowujące poznane przez nich gry i zabawy oraz pracę na zajęciach Koła. Uczniowie wykazali zadowolenie i radość z udziału w tych zajęciach. Na korytarzu przygotowano także wystawę prac uczestników Koła matematycznego.

Wszystkie zadania z harmonogramu działań innowacji pedagogicznej „Raz, dwa, trzy – licz i Ty” zrealizowano zgodnie z wyznaczonym terminem, a oczekiwane efekty zostały osiągnięte.

Podsumowaniem innowacji były zajęcia otwarte dla nauczycieli klas I-III oraz zajęcia otwarte dla rodziców uczniów biorących udział w innowacji. Ponadto wychowawcy klas I-III otrzymali zestaw gier i zabaw matematycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi. Przeprowadzono także ankietę wśród rodziców, w której wysoko ocenili oni walory wdrożonych działań innowacyjnych.

Prowadząca dziękuje Dyrekcji Szkoły za możliwość realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej „Raz, dwa, trzy – licz i Ty”.

Zdjęcia z przebiegu realizacji innowacji można zobaczyć tutaj.