Rekrutacja 2018/2019

Zapisy dzieci na rok szkolny 2018/2019

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej informuje, że trwają zapisy dzieci z rocznika 2011 zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. (obwód szkoły)

Rodzice/opiekunowie wypełniają zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej. Zgłoszenie dostępne jest w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania oraz tutaj.

Zgłoszenia należy dokonać do 28 marca 2018 r.

Prosimy również rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, które nie będą uczęszczały do SP 44, o informację, w jakiej placówce rozpoczną edukację.

Dzieci, dla których SP 44 nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice/ opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Wniosek dostępny jest w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania oraz tutaj.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 do 28 marca 2018 r. 17 do 24 maja 2018 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 do 16 marca 2018 r. 17 do 22 maja 2018 r.
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe 1 do 23 marca 2018 r. 17 do 23 maja 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 26 marca 2018 r. 25 maja 2018 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 5 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego). 6 kwietnia 2018 r. 11 czerwca 2018 r.
7. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego). od 10 do 13 kwietnia 2018 r. od 12 do 15 czerwca 2018 r.
8. Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. od 22 do 25 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r.
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego. 5 kwietnia 2018 r. 11 czerwca 2018 r.
10. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia. od 10 do 13 kwietnia 2018 r. 12 do 13 lipca 2018 r.
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego). 18 kwietnia 2018 r. 14 czerwca 2018 r.
12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego. 29 czerwca 2018 r. godz. 15:00 16 lipca 2018 r.

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa w Szkole Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach na rok szkolny 2018/2019

Na rok szkolny 2018/2019 rekrutacja do klasy IV sportowej odbywać się będzie  na podstawie Zarządzenia Nr 1802/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Rodzice uczniów – kandydatów do klas sportowych o profilu piłki siatkowej składają zgłoszenie wraz z załącznikami zawartymi w zgłoszeniu, od 1 do 16 marca 2018 r.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych (próby sprawności fizycznej) do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godz.17.00 w sali sportowej szkoły przy ulicy Morawa 86.

Termin dodatkowy testu w dniu 12 kwietnia 2018 r. godz.17.00 w sali sportowej szkoły przy ulicy Morawa 86.

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa

Zaświadczenie lekarskie / oświadczenia, zgoda rodzica

Wniosek o przyjęcie do klasy 4 sportowej o profilu piłka nożna

Inne załączniki:

Opis wykonania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do 4 klasy sportowej o profilu piłki siatkowej

Zarządzenie Nr 1802/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice