Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Prezentacja naszej szkoły dla uczniów i rodziców / opiekunów przyszłych pierwszoklasistów.

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć cała prezentację.

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, obejmujący zarówno zgłoszenia dzieci rejonowych, jak i rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza rejonu szkoły, prowadzony będzie wyłącznie w systemie elektronicznym. Terminy naboru oraz kryteria rekrutacji dzieci spoza rejonu szkoły określa zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice.

Zgodnie z tym zarządzeniem nabór rozpocznie się 22 marca 2021 roku o godzinie 9.00, a zakończy 9 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00.

Link do systemu rekrutacji do klas 1 na rok szkolny 2021/2022 https://katowice.elemento.pl

W związku z rekrutacją, która rozpoczyna się 22.03.2021r., do szkoły należy przekazać wniosek papierowy wydrukowany z systemu, podpisany przez oboje rodziców / opiekunów.
Podpisany wniosek papierowy wraz z oświadczeniami należy włożyć do zabezpieczonej skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku szkoły przy ul. Morawa 86, po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32 256 98 25) powyższego z placówką, lub przesłać zdjęcie lub skan wniosku wydrukowanego i podpisanego przez oboje rodziców/opiekunów na adres e – mailowy: sp44kat@op.pl.

Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. W w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 marca do 09 kwietnia 2021r. od 10 maja do19 maja 2021r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   od 10 maja do19 maja 2021r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe od 05 kwietnia do 15 kwietnia 2021r.  
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe   od 22 do 27 maja 2021r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zweryfikowanych i kandydatów niezweryfikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego) 16 kwietnia 2021r. 28 maja 2021r.
6. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego) od 19 do 30 kwietnia 2021r. od 31 maja do 11 czerwca 2021r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego) 19 kwietnia 2021r. godz. 15.00 28 czerwca 2021r. godz. 15.00

Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice

 

Link do rekrutacji:

http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/

Facebook
Instagram