Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło i pożytecznie spędzić czas w oczekiwaniu na rozpoczęcie lekcji lub po zakończeniu lekcji.

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów, na karcie zgłoszenia do świetlicy, która jest do pobrania od wychowawców świetlicy lub tutaj.

Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Numer telefonu do świetlicy: 032 256 98 25 wewn. 26.

 

Regulamin świetlicy szkolnej obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017.
1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 – do 17:00.
2. Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie, zapisani do świetlicy przez rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie Karty Zgłoszenia – stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy.
4. Wychowawca grupy świetlicowej ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które przed lub po zajęciach lekcyjnych zgłosiło obecność w świetlicy. Obecność dziecka jest odnotowana w dzienniku świetlicowym.
5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach szkoły, na boisku szkolnym lub w formie wycieczki.
6. Uczeń ma prawo do:
a) udziału w organizowanych zajęciach, zabawach, imprezach;
b) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
c) życzliwego, podmiotowego traktowania;
d) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, nie uwłaczających godności innych osób;
e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
f) korzystania z materiałów plastycznych, zabawek i gier w świetlicy.
7. Uczeń w świetlicy ma obowiązek:
a) każdorazowo informować wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły;
d) dbać o ład i porządek;
e) natychmiastowego informowania o wszelkich wypadkach oraz złym samopoczuciu;
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
g)zgodnie współpracować z innymi uczestnikami zajęć;
h) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.
8. Za swoje zachowanie w świetlicy uczeń otrzymuje nagrody:
a) ustna pochwała wychowawcy na forum grupy;
b) ustna pochwała wychowawcy świetlicy przed wychowawcą klasy lub rodzicem;
c) pisemna pochwała / czerwona kropka w dzienniczku lub pozytywna uwaga w zeszycie wychowawczym/;
d) wyróżnienie dyplomem lub przyznanie nagrody rzeczowej.
9. Za swoje zachowanie w świetlicy uczeń otrzymuje kary:
a) upomnienie wychowawcy na forum grupy;
b) upomnienie wychowawcy świetlicy przed wychowawcą klasy lub rodzicem;
c) pisemna nagana / czarna kropka w zeszycie wychowawczym ucznia/;
d) nagana udzielona w obecności pedagoga szkolnego.
10. Z wyposażenia świetlicy uczniowie mogą korzystać za zgodą wychowawcy.
11. Rodzice ucznia, który dokona celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, zobowiązani są do naprawienia szkody.
12. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za drogie przedmioty przynoszone przez dzieci do szkoły (telefony komórkowe, zabawki, pieniądze).
13. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego zlecenia powrotu dziecka do domu. W wyjątkowych sytuacjach konieczności samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagana jest pisemna prośba rodziców.
14. W szczególnie uzasadnionych wypadkach nauczyciel świetlicy szkolnej może opuścić miejsce pracy i poprosić pracownika obsługi o pomoc w opiece nad dziećmi pozostającymi w świetlicy.
15. Regulamin jest wywieszony do wiadomości rodziców w świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Facebook
Instagram