System oceniania

W szkole ustala się następujące wagi dla poszczególnych kategorii ocen:
1) praca klasowa – waga 3,
2) kartkówka – waga 2,
3) odpowiedź – waga 2,
4) aktywność – waga 1,
5) zadanie domowe – waga 1,
6) inne – ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

W szkole stosuje się następujący sposób zamiany punktów uzyskanych za prace pisemne na
oceny:
1) 100 % – ocena celująca;
2) od 90 % – ocena bardzo dobra;
3) od 75% – ocena dobra;
4) od 50 % – ocena dostateczna;
5) od 30% – ocena dopuszczająca.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na podstawie
średniej ważonej w następujący sposób:
1) od 5,31 – ocena celująca,
2) od 4,61 – ocena bardzo dobra,
3) od 3,61 – ocena dobra,
4) od 2,61 – ocena dostateczna,
5) od 1,61 – ocena dopuszczająca.

Facebook
Instagram