Rekrutacja 2019/2020

Zapisy dzieci na rok szkolny 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej informuje, że trwają zapisy dzieci z rocznika 2012 zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. (obwód szkoły)

Rodzice/opiekunowie wypełniają zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej. Zgłoszenie dostępne jest w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania oraz tutaj.

Zgłoszenia należy dokonać do 27 marca 2019 r.

Prosimy również rodziców/prawnych opiekunów dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, które nie będą uczęszczały do SP 44, o informację, w jakiej placówce rozpoczną edukację.

Dzieci, dla których SP 44 nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice/ opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Wniosek dostępny jest w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania oraz tutaj.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 do 27 marca 2019 r. od 6 do 14 maja 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 5 kwietnia 2019 r. do 22 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 8 kwietnia 2019 r. 23 maja 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia. od 9 do 15 kwietnia 2019 r. od 24 do 31 maja 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 kwietnia 2019 r.
godz. 15.00
13 czerwca 2019 r.
godz. 15.00

Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa w Szkole Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach na rok szkolny 2019/2020

Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja do klasy IV sportowej odbywać się będzie  na podstawie Zarządzenia Nr 116/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Rodzice uczniów – kandydatów do klas sportowych o profilu piłki siatkowej składają zgłoszenie wraz z załącznikami zawartymi w zgłoszeniu, od 18 do 29 marca 2019 r.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych (próby sprawności fizycznej) do klasy sportowej o profilu piłki siatkowej odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku o godz.17.00 w sali sportowej szkoły przy ulicy Morawa 86.

Termin dodatkowy testu w dniu 30 maja 2019 r. godz.17.00 w sali sportowej szkoły przy ulicy Morawa 86.

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa

Oświadczenie rodzica

Plakat informacyjny

Zarządzenie Nr 116/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.